Saltar al contenido

**Premium** Tema Pink Glamour 85xx/9300/9000/95xx/8900/96xx/9700/9800

Sep 24, 2011

Descarga OTA:

(85xx / 9300 – OS5)
http://goo.gl/kiVGj

(95xx)
http://goo.gl/CEWGb

(9000)
http://goo.gl/neBWf

(8900 / 96xx / 9700 – OS5)
http://goo.gl/qYD54

(360×480 – OS6)
http://goo.gl/bcf0v

(480×360 – OS6)
http://goo.gl/dbRC5

Saludos

@pedrooliveiira

0/5 (0 Reviews)